Voorwaarden/Levering

Definities:
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Koidirect: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koidirect en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koidirect, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder "omruilgarantie" wordt verstaan, indien u ons een geldig garantiegeval aanbiedt dan stellen wij u kostenloos een vervangend product ter beschikking.  (m.u.v. eventuele verzendkosten)
5. Onder "pakketprijs" / "setprijs" wordt verstaan, al het benodigde om een gehele werkende Koivijver compleet aan te kunnen leggen.
6. Onder "naadloos" wordt bij EPDM vijverfolie verstaan, een warm gewalste gevucaniseerde verbinding tussen twee delen EPDM welke vloeiend in elkaar overgaan (dus zonder "lasnaad"). Dit in tegenstelling tot "koude" vulcanisatie, waar twee delen EPDM een zichtbare niet vloeiende verbinding vertoond (een lasnaad), dit door de verwerkte vulcaniseertape. (Dit is het geval bij Europese EPDM folie)
7. Onder "talkloos" wordt bij EPDM vijverfolie verstaan, vrij van een losse talklaag. Zoals dit bij Carlisle (grijzere) folie wel het geval is!
8. Genoemde prijzen zijn "online" internetprijzen inclusief 21% btw, onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Levering:
Koidirect doet haar uiterste best om alle bestellingen zo spoedig mogelijk uit voorraad bij u te leveren.

Pakket < 30kg levering normaliter na 1 tot 3 werkdagen* (max. afmetingen 175 x 78 x 58cm, zie DHL)
Euro of Blokpallets < 1000kg levering normaliter na 1 tot 3 werkdagen* (max. afmetingen 200 x 120 x 100cm DHL)

Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan binnen 24 uur bericht ontvangen. Indien Koidirect een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Koidirect schriftelijk ingebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd met DHL (tot 30 kg), DHL (tot 1000 kg) of de eigen transportdienst van Koidirect. Bij de aanschaf van een complete "Koivijverset" (pakketprijs) en aangegeven producten worden GEEN verzendkosten in rekening gebracht.

Verzending:
Koidirect draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting (uw medewerking) is Koidirect gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen. Onze levertijd is normaliter 1 tot 3 werkdagen* (dinsdag t/m vrijdag*) na betaling en mits voorradig. *Volgens normen DHL.

Prijzen:
Koidirect streeft ernaar altijd de laagst mogelijke prijzen te hanteren, sterker nog wij garanderen het! Vandaar ook onze 100% laagste "Pakketprijs Garantie". Indien er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs (mits voorradig), zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.

Betalingen:
De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:
1. overboeken naar onze bankrekening. (Vooruit betaling)
2. betaling via iDEAL (geen kosten aan verbonden)
3. Verzenden onder rembours (kosten volgens norm DHL)
Uitgebreide informatie over deze betaalmogelijkheden vind u op deze pagina

Producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Koidirect in het aanbod worden genoemd. Incidenteel kan het voorkomen dat er enkel een onjuiste afbeelding beschikbaar is, lees daarom altijd goed de beschrijving vermeldt bij het product! Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Koopovereenkomst:
Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten via "Contact" of per E-mail: info@koidirect.nl

Retourneren van Producten:
Koidirect streeft naar een 100% klanttevredenheid. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen inclusief verpakking mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven en dient altijd eerst aangemeld te worden. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Maatwerk retourneren (o.a. rubberfolie etc.) is niet mogelijk. De koop is definitief als er 14 werkdagen na ontvangst van de order zijn verstreken.

Garantie:
Koidirect garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties van de leverancier. De op de factuur/pakbon en/of e-mail orderbevestiging vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Koidirect op schriftelijk verzoek van de klant - binnen de garantieperiode - het artikel worden vervangen (m.u.v. verzendkosten). Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Koidirect eveneens gerechtigd om voor teruggave van de netto aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Koidirect overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op diens kosten te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum en/of e-mail orderbevestigingsdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Koidirect of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Koidirect is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Koidirect is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Koidirect geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Koidirect. (In)directe kosten of (gevolg)schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Koidirect.

Terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Koidirect gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop binnen 14 werkdagen worden terugbetaald.

Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Koidirect.Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site. Voor verdere vragen kunt u per email (of telefoon) contact met ons opnemen, dit gaat via de "contact" button.

Afbeeldingen:
De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

Klachtenregeling:
Klachten proberen wij binnen 30 dagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Alle geschillen die voortkomen uit onenigheid tussen ons en de consument zullen worden bemiddeld via Geschillencommissie Thuiswinkel. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Koidirect geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.